A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for uploads/pdf/Instalaciono uputstvo 6300.pdf

Filename: components/download.php

Line Number: 34

Detekcija požara
Adresabilni sistem ESSER
IQ8Quad
Download!
504 kB
IQ8 Control C centrala
Tehnički opis - IQ8 Control C
Download!
274 kB
IQ8 Control M centrala
Tehnički opis - IQ8 Control M
Download!
283 kB
FACP 8008 centrala
Tehnički opis - FACP 8008
Download!
266 kB
Optički detektor požara
Tehnički opis
Download!
490 kB
Termodiferencijalni detektor
Tehnički opis
Download!
409 kB
Termomaksimalni detektor
Tehnički opis
Download!
407 kB
Optičko-termički detektor
Tehnički opis
Download!
411 kB
Linijski detektor dima 50
Tehnički opis
Download!
335 kB
Linijski detektor dima 100
Tehnički opis
Download!
417 kB
Paralelni indikator
Tehnički opis
Download!
324 kB
Ručni javljač požara
Tehnički opis
Download!
325 kB
TAL Modul
Tehnički opis
Download!
327 kB
12-relejni transponder
Tehnički opis
Download!
479 kB
Kućište za esserbus transponder
Tehnički opis
Download!
310 kB
Alarmna sirena
Tehnički opis
Download!
341 kB
Alarmna bljeskalica
Tehnički opis
Download!
325 kB
Adresabilna alarmna sirena
Tehnički opis
Download!
329 kB
Adresabilna alarmna bljeskalica
Tehnički opis
Download!
328 kB
Adresabilni sistem Protec
Protec protivpožarna centrala 6300
Download!
1413 kB
Adresabilni sistem Protec
Protec protivpožarna centrala 6400
Download!
2436 kB
Adresabilni sistem Protec
Reference Protec-a u svetu
Download!
2180 kB
Centrala 6300
Tehnički opis - 6300
Download!
77 kB
Optički detektor
Tehnički opis - OP6000
Download!
71 kB
Termički detektor
Tehnički opis - TEMP6000
Download!
72 kB
Sirena
Tehnički opis - sirena
Download!
76 kB
Ručni javljač
Tehnički opis - ručni javljač
Download!
76 kB
Ručni javljač IP67
Tehnički opis - ručni javljač IP67
Download!
80 kB
Model Pro 100
Model 100 Pro
Download!
94 kB
Model Pro 200
Model 200 Pro
Download!
610 kB
Model Pro 200D
Model 200D Pro
Download!
100 kB
Model Pro X4
Model X4
Download!
99 kB
Model Pro 200+
Model 200+
Download!
608 kB
Model Pro 200D+
Model 200D+
Download!
100 kB
Model Pro 200DSC
Model 200DSC
Download!
100 kB
Model Pro 200DSC+
Model 200DSC+
Download!
612 kB
Model Pro RDP
Model RDP
Download!
92 kB
Model IFD
Model IFD
Download!
91 kB
Detekcija CO
Centrale
Tehnički opis
Download!
304 kB
KM 301
KM 301
Download!
141 kB
KMD 300
Tehnički opis
Download!
116 kB
Održavanje sistema
Za požar
Atest za sistem dojave požara
Download!
121 kB
Za požar
Protokol o ispitivanju i puštanju u rad protivpožarnog sistema
Download!
158 kB
Za požar
Uverenje o izvršenoj obuci korisnika- dojava požara
Download!
31 kB
Za požar
Knjiga događaja protivpožarnog sistema
Download!
254 kB
Za požar
Kontrolni list o redovnom servisiranju sistema dojave požara
Download!
64 kB
Za požar
Plan uzbunjivanja (alarmiranja) za vreme i van radnog vremena
Download!
324 kB
Za CO
Atest za sistem signalizacije gasa
Download!
122 kB
Za CO
Protokol o ispitivanju i puštanju u rad sistema za signalizaciju gasa
Download!
159 kB
Za CO
Uverenje o izvršenoj obuci korisnika- dojava CO
Download!
27 kB
Za CO
Knjiga događaja sistema dojave CO
Download!
90 kB
Za CO
Kontrolni list o redovnom servisiranju sistema dojave gasa
Download!
62 kB
Vodič za projektante
Teh. podaci - Protec
Tehnički podaci - Centrala 6300
Download!
128 kB
Teh. podaci - Protec
Tehnički podaci - Optički detektor
Download!
127 kB
Teh. podaci - Protec
Tehnički podaci - Termički detektor
Download!
128 kB
Teh. podaci - Protec
Tehnički podaci - Ručni javljač
Download!
132 kB
Teh. podaci - Protec
Tehnički podaci - Ručni javljač IP67
Download!
135 kB
Teh. podaci - Protec
Tehnički podaci - Sirena
Download!
132 kB
Dokumenti
Vodič za tehničare
Šema povezivanja ručnog javljača tip MCP/WP6000
Download!
144 kB
Vodič za tehničare
Šema povezivanja konvencionalne sirene tip 3000/SSR2
Download!
2330 kB
Vodič za tehničare
Rezervni delovi za protivpožarnu centralu 6300
Download!
136 kB
Vodič za tehničare
Šema povezivanja javljača sa izolatorom kratkog spoja
Download!
218 kB
Vodič za tehničare
Priručnik za puštanje u pogon centrale 6300
Download!
807 kB
Vodič za tehničare
Operativni priručnik centrale 6300
Download!
657 kB
Vodič za tehničare
Instalaciono uputstvo 6300
Download!
0 kB
Vodič za tehničare
Programsko uputstvo za X300
Download!
1525 kB
Vodič za tehničare
Šema povezivanja optičkog javljača tip 6000
Download!
235 kB
Vodič za tehničare
Šema povezivanja centrale za CO
Download!
168 kB
Vodič za tehničare
Korisničko uputstvo za protivpožarnu centralu ESSER
Download!
93 kB
Vodič za tehničare
Šema povezivanja ESSER protivpožarne centrale
Download!
82 kB
Vodič za tehničare
Blok šeme ručne dojave požara u stambenim objektima
Download!
147 kB
Vodič za tehničare
Blok šema sistema detekcije CO u garažama
Download!
166 kB
Vodič za tehničare
Programiranje ESSER centrale IQ8Control C&M
Download!
2854 kB
Vodič za komercijaliste
Automatska dojava pozara
Download!
3259 kB
Dozvole za rad
Ana Milosavljević (državni ispit zaštite od požara)
Download!
410 kB
Dozvole za rad
Ana Milosavljević (dozvola za rad u explozivnim sredinama)
Download!
1175 kB
Dozvole za rad
Zoran Tatomirović (državni ispit zaštite od požara)
Download!
330 kB
Dozvole za rad
Zoran Tatomirović (dozvola za rad u eksplozivnim sredinama)
Download!
1173 kB
Dozvole za rad
Igor Mušćet (državni ispit zaštite od požara)
Download!
407 kB
Dozvole za rad
Bojan Jagodić (državni ispit zaštite od požara)
Download!
431 kB
Dozvole za rad
Marko Grubić (dozvola za rad sa Honeywell opremom)
Download!
210 kB
Dozvole za rad
Ana Milosavljević (licenca za projektovanje i izvođenje sistema i mera zaštite od požara
Download!
368 kB
Dozvole za rad
Zoran Tatomirović (licenca za projektovanje i izvođenje sistema i mera zaštite od požara)
Download!
366 kB
Zakon
Zakon o zaštiti od požara (stari) – primenjuje se do 01. septembra 2010. god.
Download!
192 kB
Zakon
Zakon o zaštiti od požara (novi) – primenjuje se od 01.septembra 2010. god.
Download!
161 kB
Zakon
Tehnicki normativi za stabilne instalacije za dojavu pozara Sl.list SRJ br. 87/93
Download!
268 kB
Zakon
Legenda simbola PPZ po JUS-u
Download!
602 kB
Zakon
Zakon o vanrednim situacijama
Download!
197 kB
Zakon
Obaveza vlasnika teretnih vozila i pravnih lica koja obavljaju poslove špedicije opasnih i štetnih materija da plaćaju naknadu za zaštitu životne sredine
Download!
145 kB
Zakon
Odluka o izradi i sadržaju izveštaja o nuklearnoj sigurnosti i druge dokumentacije potrebne za utvrđivanje ispunjenosti mera nuklearne sigurnosti
Download!
348 kB
Zakon
Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem
Download!
211 kB
Zakon
Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i u uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa
Download!
423 kB
Zakon
Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih materija
Download!
610 kB
Zakon
Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva
Download!
186 kB
Zakon
Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda
Download!
164 kB
Zakon
Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica
Download!
475 kB
Zakon
Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
Download!
145 kB
Zakon
Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija
Download!
286 kB
Zakon
Pravilnik o opasnim materijama u vodama
Download!
289 kB
Zakon
Pravilnik o organizaciji i ustrojstvu, načinu vršenja službe i disciplini u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama
Download!
290 kB
Zakon
Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi
Download!
97 kB
Zakon
Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu
Download!
125 kB
Zakon
Pravilnik o smeštanju i držanju ulja za loženje
Download!
182 kB
Zakon
Pravilnik o spasilačkom obezbeđenju i vatrogasno-spasilačkoj službi na aerodromu i letilištu
Download!
330 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara
Download!
277 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje pogon i održavanje gasnih kotlarnica
Download!
425 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru
Download!
173 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju
Download!
443 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para
Download!
332 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara
Download!
268 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen dioksidom
Download!
295 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva
Download!
752 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru
Download!
143 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara
Download!
173 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja
Download!
168 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija
Download!
521 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
Download!
186 kB
Zakon
Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehničkim generisanim aerosolom
Download!
179 kB
Zakon
Pravilnik o uslovima za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara
Download!
176 kB
Zakon
Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja,rezanja i lemljenja
Download!
160 kB
Zakon
Uredba o osnovama, merilima i uslovima za razvrstavanje organizacija i organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara
Download!
207 kB
Zakon
Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju
Download!
168 kB
Zakon
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika
Download!
180 kB
Zakon
Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima
Download!
185 kB
Zakon
Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije
Download!
150 kB
Zakon
Zakon o prevozu opasnih materija
Download!
331 kB
Zakon
Zakon o prometu eksplozivnih materija
Download!
187 kB
Zakon
Zakon o transportu, distribuciji i korišćenju prirodnog gasa
Download!
211 kB
Zakon
Zakon o vanrednim situacijama
Download!
197 kB
Zakon
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja
Download!
209 kB
Zakon
Zakon o ZOP
Download!
134 kB
Literatura
Istorijski razvoj opreme za zastitu od pozara
Download!
150 kB
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »